Algemene Voorwaarden

A gradient shape

1. CONTACTGEGEVENS

YUFO BENELUX BV, met zetel te Galileilaan 11, 2845 Niel (België) en ingeschreven in
de KBO onder het nummer 0804.410.706
Tel: +32 477 377 604
E-mail: info@yufo.be
Website: www.yufo.be

2. DEFINITIES

De Overeenkomst zoals gesloten tussen Partijen betreft een Overeenkomst
van bepaalde duur van 1 jaar, die telkens stilzwijgend verlengd wordt,
tenzij één van de Partijen zich hiertegen verzet ten minste drie maanden
vóór het verstrijken van het lopende jaar, en dit per aangetekend schrijven
aan de andere Partij.
De consument heeft conform artikel I.91 WER na de eerste stilzwijgende
verlenging het recht om de Overeenkomst, op elk ogenblik en zonder
vergoeding, op te zeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van
twee maanden. Dit opzeg van twee maanden zal louter gelden voor
Overeenkomsten in een B2C-relatie en uitdrukkelijk niet in een B2B-relatie.

3. ALGEMEEN

4. Offertes en overeenkomsten

5. Duur, aanvang diensten, beëindiging van de Overeenkomst

6.  Planning en uitvoering Dienst(en)

7.  Prijzen en betalingsmethoden

 8. Klachten, Garantieregeling en aansprakelijkheid

9. Verwerking persoonsgegevens

De Opdrachtnemer verzamelt de volgende persoonsgegevens van de Klant om de overeenkomst met haar te kunnen uitvoeren: naam, emailadres, adres, telefoonnummer van het personeel van de Klant. De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met leveranciers waarop de Opdrachtnemer beroep doet ( sales, facturatie, accounting, algemene verwerking van documenten). De persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant en tot 7 jaar na de beëindiging van de overeenkomst. De personeelsleden van de Klant wiens persoonsgegevens worden verwerkt, beschikken over het recht om de Opdrachtnemer te verzoeken om de inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of, in bepaalde gevallen, de beperking van de op hen betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dit laatste enkel voor gegevens door het personeel van de Klant zelf verstrekt). 

 10. Overmacht

In geval van overmacht (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot natuurramp, brand, mobilisatie, embargo, verbod op deviezentransfer, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen bevoorradingsprobleem, oorlog, pandemieën, epidemieën, ongevallen, staking, machinebreuk, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis en elke andere gebeurtenis buiten de controle van een van de partijen) zal de Opdrachtnemer steeds het recht hebben om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmachtsituatie aanhoudt, zonder dat een schadevergoeding, noch prijsvermindering kan worden geëist door de Klant. Schorsing van de overeenkomst laat de mogelijkheid tot opzegging onverlet. Indien de overmachtsituatie meer dan 3 maanden aanhoudt, hebben Partijen hebben partijen het recht om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden zonder dat een van de partijen tot een schadevergoeding gehouden is. De opzeggende partij brengt de andere Partij hiervan op de hoogte door middel van een aangetekend schrijven.

 11. Vertrouwelijke informatie

 12.  Algemene bepalingen

 13.   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank